linux mint wireshark 找不到物理网卡解决办法! - kilig-linux mint

kilig-linux mintkilig-linux mint

分享运维中出现的问题,并分享运维中的心得!

linux mint wireshark 找不到物理网卡解决办法!

最近由于app被劫持所有需要抓包处理,装好wireshark启动后发现识别不了网卡。
解决办法是在终端中输入

kilig@kilig:~|⇒  sudo wireshark

命令执行后就会看到能识别的网卡了!
linux mint wireshark.png

本原创文章未经允许不得转载 | 当前页面:kilig-linux mint » linux mint wireshark 找不到物理网卡解决办法!

评论